CO TO JEST NO BORDER CAMP ?

TIMELINE

No Border Camp (Obóz Przeciw Granicom) jest spotkaniem ludzi i si walczących przeciwko dzielącym nas granicom.

Przez ponad 10 lat Unia Europejska coraz silniej zamyka a swoje granice zewnętrzne dla imigrantów, stan który nazwano „europejska fortecą” sta o się rzeczywistością. W adze europejskie eskalują represje przeciwko imigrantom, które w Belgii oraz innych państw cz onkowskich na mocy umów międzynarodowych muszą być wprowadzane. Kraje te narażają ludzi na banicję, dokonują ob aw, aresztują i deportują imigrantów bez dokumentów. No Border Camp wzywamy do podjęcia różnych dzia ań przeciwko polityce (anty-) migracyjnej oraz stworzenia w tym kierunku d ugotrwa ej strategii. Organizacja obozu w

Brukseli rozpoczę a się w styczniu 2010 i każdy może się do niej do ączyć.

Do ącz się do nas poprzez:

- Pomóż nam stworzyć obozu nadszedł teraz Tour & Taxis. Było spotkanie codziennie logistycznych 19h.
- kontakt z grupami zadaniowymi lub nasze spotkania informacyjne,
- zaproponowanie w asnej dzia alności podczas obozu,
- rozszerzanie wiadomości o obozie,
- zapoznanie sie z programem obozu i do ączenie do nas w Brukseli.

Chcesz więcej informacji?

Zajrzyj do naszych artyku ów o lokalnej i międzynarodowej polityce (anty-) migracyjnej.

NASZYMI G ÓWNYMI POSTULATAMI SĄ :

- Żaden cz owiek nie jest nielegalny!
- Bez granic, bez narodów!
- Równe prawa dla wszystkich!
- Wolność przemieszczania się i osiedlania!
- Przeciwko systemom kapitalistycznym i autokratycznym będącym powodem wypędzeń, wojen oraz biedy.

SPIP | szkielet | | Mapa strony | Prace redakcyjne RSS 2.0